Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

теНдеНЦии • КЛиНиЧНи ПриЛожеНиЯ *Незабавнооблекчениепостигнаточрездиректнаапликациянапастатазазъбичрез масажираненачувствителниязъбза1мин. Цитирани научни изследвания: 1. Petrou I et al.JClinDent. 2009;20(Spec Iss):23-31. 2. Cummins D et al.JClinDent. 2009;20(Spec Iss):1-9. 3. Nathoo S et al. JClinDent. 2009;20(Spec Iss):123-130. Революционна Pro-Argin™ технология СPro-Argin™технологиятанай-накраяосигуряваменезабавно*и продължителнооблекчениенадентиноватасвръхчувствителност, използвайкилечебнатапрограманаColgate®SensitivePro-Relief™: • Десенситизираща полирна паста за професионална употреба • Паста за зъби за ежедневна домашна употреба Pro-Argin™технологиятаработипосредствоместественипроцеси назапушваненадентиновитетубуликатопривличааргининаи калциевиякарбонатвърхудентиноватаповърхностформирайки защитенслой,койтопредоставянезабавнооблекчение.2 In vitro СЕМ на нелекувана дентинова повърхност Тубулите, които причиняват чувствителност са отворени ПРеДи¹ In vitro СЕМ на дентинова повърхност след аплициране Тубулите са запушени за незабавно и продължително облекчение СлеД¹ Революционни резултати Незабавнооблекчение,постигнатосдиректнаапликация напастатазазъбипосредствомвтриване върхучувствителниязъбза1минутаипродължително облекчениесчетканеназъбитедвапътидневно3 Посететеwww.colgateprofessional.co.ukзаданаучите какнезабавнотооблекчениенадентиновата свръхчувствителностможедаповлияенавашатапрактика. Представяме Ви незабавно* облекчение на чувствителността, което пациентите могат да вземат вкъщи Colgate® Sensitive Pro-Relief™ : 2 % : 1450 ppm Instant relief with direct application and continued relief with subsequent twice-daily brushing8 2 3 1 0 3 70%60% Colgate® Sensitive Pro-Relief™ : 2 % : 1450 ppm Instant relief with direct application and continued relief with subsequent twice-daily brushing8 2 3 1 0 3 70%60% Нанесена директно върху чувствителния зъб с върха на пръста и масажни движения за 1 минута, Colgate® Sensitive Pro-Relief™ предоставя незабавно облекчение на чувствителността, в сравнение с позитивния и негативния контрол. Облекчението бе потвърдено след 3 дневно четкане, два пъти дневно. TREATMENT PROGRAM TM леЧеБНА ПРОГРАМА TM Colgate® Sensitive Pro-Relief™ : 2 % : 1450 ppm Instant relief with direct application and continued relief with subsequent twice-daily brushing8 2 3 1 0 3 70%60% Официален дистрибутор на десенситизираща полирна паста Colgate Sensitive Pro-Рelief Булдент ООД ул.Демир капия 56 0700 16 101 т/ф: 02 / 936 06 44 www.buldent.euПравилният продукт е от значение! YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH www.colgateprofessional.co.uk нисковискозитетен цвят „базов бял опак“ (професио- нален комплект Variolink II) за окончателното поставя- не на временните възстано- вявания. Преди да бъдат ци- ментирани, вътрешните по- върхности на рестораци- ите бяха абразирани с из- ползването на системата Rotatec (Rotatec Soft 30 μm; разстояние от дюзата: 10 mm; налягане на въздушна- та струя: 1 bar; време за аб- разиране на едно възстановя- ване: 10 секунди). след това ресторациите бяха силани- зирани с Monobond-S и по- крити със слой бондващ аг- ент Heliobond. естествени- те зъбни тъкани бяха кон- диционирани чрез техниката на цялостно ецване и денти- новата адхезивна система Syntac. окончателното поли- меризиране беше извършено с фотополимеризираща лампа G2 (фиг. 6а и b). Фазата на носене на вре- менни конструкции с ново- то вертикално измерение на захапката позволява до- бра предсказуемост на окон- чателната рехабилитация, планирана за времето, кога- то завърши растежът при пациента (фиг. 7а и b). име- диатното лечение с дълго- срочни временни възстановя- вания ни помогна да посрещ- нем нуждите на пациента на неговата възраст с използва- нето на неинвазивна техни- ка, като пациентът беше из- ключително удовлетворен от резултата (фиг. 8а и b). информация за авторите: П р о ф . Д а н и е л Еделхоф е главен зъболекар и дирек- тор на По- ликлиниката за дентална протетика към универси- тета „Людвиг Максими- лиан“ в Мюнхен, Герма- ния. той може да бъде на- мерен на daniel.edelhoff@ med.uni-muenchen.de. Й о з е ф Швайгер е зъботех- ник и ръ- ководител на зъботе- хническа- та лаборатория към По- ликлиниката за дентална протетика към универси- тета „Людвиг Максими- лиан“. Фиг. 6а и b: Неинвазивната рехабилитация на съзъбието: клиничната ситуация след адхезивното циментиране на възстановяванията на задните зъби. Правилният избор на подходящ цвят циментиращ композит ни помогна да скрием почти изцяло изключително преоцветените зъбни тъкани. – Фиг. 7а и b: Ситуацията преди и след адхезивното циментиране на дълго- срочните временни конструкции. Може да бъде забелязана лека следа на преоцветяване само в гингивалните граници на възстановяванията. Причината за това е, че фасетите са мно- го тънки в тези участъци. – Фиг. 8а и b: Портретни снимки преди и след лечението. Естетическите и функционалните очаквания бяха бързо удовлетворени с използването на неинвази- вен подход в интерес на пациента. Фиг. 6а Фиг. 6б Фиг. 7б Фиг. 8бФиг. 7а Фиг. 8а 13 стр. 13/стр. 13