Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

съБитиЯ О т 17 до 20 фев- руари в хотел Кемпински Гранд Арена, Банско се проведе първо- то издание на International Perio-Implant Snow Meeting. събитието, реализиранo от организаторите на Sofia Dental Meeting, събра около 100 български дентални спе- циалисти, които имаха въз- можност да проследят 9 лек- ции, 3 дискусионни панела и практически курс на проф. Андре саадун. в рамките на форума се представиха 11 известни български и чуждестранни лектори в областта на паро- донтологията и имплантоло- гията. събитието бе подкрепено от фирмите вилем, Colgate, Naturprodukt, Planmeca, Sticktech и Zimmer Dental. един от основните гости на First International Perio- Implant Snow Meeting беше проф. Нитцан Бичачо (изра- ел). след представянето си в рамките на Sofia Dental Ме- еting 2009 професорът по- сещава за втори път Бъл- гария. Проф. Бичачо едва ли се нуждае от представяне. Бивш президент и настоящ член на европейската акаде- мия по естетична дентал- на медицина и директор на Ronald Goldstein – център за естетична дентална меди- цина, експерт протезист и професор във Факултета по дентална медицина в Hebrew University, Йерусалим – това е само една малка част от впечатляващата му биогра- фия. в рамките на двучасова лекция на тема: „Протетич- ни решения при биологични лимитирани пространства в естетичната зона”, проф. Бичачо представи блестящи случаи на имплантологична и пародонтологична тематика и разясни принципите за по- стигане на високоестетич- ни резултат при комплекс- ни случаи и при единични им- планти в естетичната зона. в последния конгресен ден на срещата проф. Бичачо беше модератор на дискусионен панел, посветен на темата за имедиатно имплантиране и имедиатно натоварване. Проф. Андре саадун посе- ти България за пореден път и проведе за втори път на- чалното ниво на курса „ос- новни принципи на муко- и костно-гингивалната паро- донтална хирургия”. в двата дни (17 и 18 февруари), профе- сорът по пародонтология от Университета в южна Ка- лифорния представи теоре- тична и практическа част, в която участниците научи- ха повече за пародонталните присадки. в дискусионен панел, ръ- ководен от проф. саадун, участници от курсовете му през изминалата годи- на представиха свои случаи пред аудиторията и получи- ха ценни съвети за постига- не на още по-добри резулта- ти. друг важен гост лектор в програмата на „снежната дентална среща” в Банско бе д-р Набих Надер от Ливан, познат с лекцията си от конгреса на БАои, който за- позна гостите със съвремен- ните концепции в регенера- тивната пародонтология и подготовка за имплантация. Засегна темата за имедиат- ното имплантиране с косто- заместване и показа как би могъл да бъде постигнат максимален резултат във во- дената костно-тъканна ре- генерация, като направи впе- чатляващ анализ на предим- ствата на алографтните костозаместители пред син- тетичните и ксенографтни- те. На следващия ден след лекцията направи операция – поставяне на два Zimmer импланта и то на български колега. операцията беше из- вършена в денталната кли- ника на д-р Марин в Банско излъчена на живо в хотел Кемпински. след перфект- но поставените импланти и отличната инициална ста- билност, д-р Надер заслужи аплодисментите на аудито- рията и позитивния комен- тар на проф. Бичачо. един от най-известни- те пародонтолози в израел – проф. офер Мозес от Факул- тета по дентална медицина в тел Авив гостува специално за събитието. той заинтри- гува присъстващите с една много интересна тема - ин- тердисциплинарен подход за пародонтално и имплантоло- гично лечение при пациенти с диабет. известно за всички е, че това е рискова група от пациенти, но какъв трябва да бъде нашия подход спрямо тях – това е въпрос, който Преглед на First International Perio-Implant Snow Meeting Д-р елиЦа рУСева винаги ни е тревожел. темата за гласфибровлак- ната набира все по-голя- ма популярност и те заслу- жиха своето място на Snow Meeting. Лектори бяха д-р Янс ван ренсбург от вели- кобритания, д-р илия Попов и д-р елена Йончева, които засегнаха различни области на приложение на подсилени- те с фибри композитни влак- на: пародонтално шинира- не, възстановяване на деви- тализирани зъби с индивиду- ален радикуларен щифт, из- работен от такива влакна и директни адхезивни мостове. след края на презентациите им се организира дискусионен панел, в който се включиха колеги с натрупан вече кли- ничен опит с гласфибровлак- на, които представиха слу- чаи с тях. Направените из- води бяха полезни за всич- ки присъстващи, тъй като се представиха два различни подхода при изработването на мостовото тяло при ди- ректните адхезивни мосто- ве и в последвалата дискусия се коментираха предимства- та и недостатъците на вся- ка една от тях. Като част от лекцион- ната програма на конгре- са свои клинични презента- ции представиха д-р ста- нислава Шулева, д-р Пресиян Кръстев, д-р Петър Полихро- нов, и д-р димитър Филчев. дебютът на дискусион- ния панел като нова форму- ла на Snow Meeting се оказа много атрактивен и инте- ресен подход. всеки от при- състващите можеше да зада- ва свободно интересуващите го въпроси и да получава от- говор от именитите си коле- ги в един съвсем непринуден и приятен разговор. сесиите в Snow Meeting излязоха от рамките на стандартните лекции и по- лучиха много по- полезен и практически насочен образ. Perio – Implant Snow Meeting предложи за всекиго по нещо: любителите на ски емоциите успяха да се насла- дят на пистите в курорта Банско, а най-модерния сПА център в България в хотел Кемпински – Банско беше на разположение на тези, за ко- ито зимните спортове не са страст. организаторите бяха подготвили много изненади във вечерната програма на проявата – от официална- та гала вечеря в хотел Кем- пински, през традиционната банска механа с акапелно пе- ене, до вечеря на нощната писта с много музика и тан- ци. Първият зимен конгрес се отличи с това, че успешно съчета науката с удоволст- вието от зимните спортове. интересна формула се ока- заха и дискусионните пане- ли на различни теми, които ще са и основен акцент на предстоящата през есента поредна софийска дентална среща. Проф. Андре Саадун Проф. Нитцан Бичачо 14 стр. 14/стр. 14