Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

реКЛАМА В сичко започва, ко- гато Чип рич, криейтив дирек- тор в нюйоркска рекламна аген- ция, е помолен от своя зет да създаде рекламна кампа- ния за денталната му прак- тика. след като мисли из- вестно време, рич осъзнава, че щом зъболекарите пома- гат на хората да се усмих- ват, една реклама на стома- тологичен кабинет трябва да прави същото. и така, използвайки ця- лата си креативност, той създава хумористичен рекла- мен спот, който да се излъч- ва на големия екран преди началото на всеки холивуд- ски филм. тъй като стандартът и качественото изпълнение се оказват доста скъпи за бю- джета на един зъболекар, рич решава сам да плати сума- та и лицензира правата за излъчването й на други зъбо- лекари. резултатът е кампа- ния, чието качество на про- дукцията е на нивото на на- ционална реклама или филм, но достъпна за част от ре- алната цена. „това, което отличава кампанията, е, че има инте- лигентна и забавна креатив- на концепция, което прави лесно харесването на посла- нието, запомнянето на кон- кретен стоматолог или ден- тална практика и усещане- то за връзка със зъболека- ря“, казва рич, който кръща- ва своята нова компания дос- татъчно подходящо – „рич и Брилиант“. в рекламната кампания, която се излъчва преди нача- лото на някой филм в кина- та, различни дентални прак- тики представят серии от минифилми с драматични заглавия, като „Четкане с ужас“, „Четкане с величие“ и „Четкане с романтика“. във всяко минифилмче участва герой от съответния жанр, който просто четка зъбите си. спотът завършва с ин- формация за контакт на съ- ответния зъболекар. „Публиката има стимул да посети сайта на дентал- ната практика с идеята да види повече реклами и да на- учи повече“, казва рич. „този „вирусен“ компонент изваж- да рекламата от ограничени- ето на големия екран и я по- ставя в домовете, електрон- ните устройства на потре- бителите, като им позволя- ва да обменят помежду си забавни съобщения в социал- ните мрежи.“ веднъж посетили сай- та на стоматолога, потре- бителите могат да видят всичките 9 спота, включва- щи още „Четкане с приклю- чение“, „Четкане със закона“, „Четкане с природата“ и др. „рич и Брилиант“ пред- лагат още микроперфорира- ни бланки за писма с героите от кампанията, които ден- талните специалисти могат да разпечатат на принтери- те си и да ги използват за различни цели. това е допълнението, ко- ето превръща рекламната кампания в абсолютно цялос- тен и завършен продукт, за който определено има смисъл да се говори. „Получихме наистина до- бри отзиви“, казва рич. „от кината споделиха, че децата обожават спотовете и гово- рят за тях и извън салона, което е доста впечатлява- що, като се има предвид, че рекламите се изправят ди- ректно срещу трейлърите на блокбастърите.“ Всичките девет версии на дентал- ната реклама може да видите на адрес: www.richandbrilliant.com. Рекламна пауза маркетинг експерт съветва зъболекарите как да представят посланията си на големия екран Професионално изработените рекламни кинотрейлъри са достъпни за всички зъболекари по целия свят (снимка: DTI/Photo Rich and Brilliant) София, ул. „Г. С. Раковски” 180, тел.: 0889 855 845 Търсите да купите или наемете нов ка- бинет? Давате под наем, продавате жи- лище? Или просто се нуждаете от по- средник за управление на недвижима- та си собственост? Вече имате парт- ньор, на който да разчитате! ИмотБългария създаде единствено за стоматолозите специален и уникален продукт. ИмотБългария съсредоточи професио- налните си усилия в една ниша, нере- ализирана от нито една посредническа компания до момента - управление на недвижима собственост на зъболекари. С предлаганите 20% от- стъпка на всички клиенти-зъболекари, ИмотБългария има за цел да се превър- не в естествения избор и лоялен парт- ньор на денталните специалисти в упра- влението на недвижима собственост. www.imotbulgaria.com - real partner for real estate 15 стр. 15/стр. 15