Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

редАКЦиоННо реДаКЦиОннО Уважаеми читатели, Не е учудващо, че в този брой на в-к дентал трибюн сме отделили значително внимание на предстоящото изложение IDS 2011 в Кьолн. Без съмнение това е съби- тие, което се нарежда сред най-мащабните прояви в ден- талния бранш в света. По- старали сме се да съберем различни гледни точки, инте- ресни новини и да вдигнем за- весата на предстоящите из- ненади по време на събитие- то в Германия. в този брой ще имате възможност да разберете повече за еднакво успешни- те възстановявания без из- борване и амалгама (с.8), как- то и за един доста обеща- ващ метод – реципрочно- то движение в ендодонтия- та (с.9). Клиничният случай този път е посветен на из- работването на временни конструкции с високотехно- логичен полимер, а неинва- зивният дългосрочен метод е представен от проф. даниел еделхоф и Йозеф Швайгер от Германия (с.12). Не пропускайте интри- гуващите топ 10 тайни на успеха през 2011, с които да превърнете тази година в най-добрата в практиката си. (с.6) и още – 5 дентални технологични предсказания (с.7) и още много локални но- вини от България. Полезни минути с в-к дентал трибюн International Imprint офис България Licensing by Dental Tribune International Publisher Torsten Oemus Group Editor Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com +49 341 48 474 107 Editors Claudia Salwiczek Anja Worm Editorial Assistant Yvonne Bachmann Copy Editors Sabrina Raaff Hans Motschmann Publisher/President/CEO Torsten Oemus Sales & Marketing Peter Witteczek Antje Kahnt Director of Finance & Controlling Dan Wunderlich Marketing & Sales Services Nadine Parczyk License Inquiries Jörg Warschat Accounting Manuela Hunger Business Development Manager Bernhard Moldenhauer Project Manager Online Alexander Witteczek Executive Producer Gernot Meyer International Editorial Board Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics Dr Karl Behr, Germany – Endodontics Dr George Freedman, Canada – Aesthetics Dr Howard Glazer, USA – Cariology Prof Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative Dentistry Dr Edward Lynch, Ireland – Restorative Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology Prof Dr Georg Meyer, Germany – Restorative Prof Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology © 2011, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved. Dental Tribune makes every effort to re- port clinical itnformation and manufac- turer’s product news accurately, but can- not assume responsibility for the validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims, or statements made by advertisers. Opin- ions expressed by authors are their own and may not reflect those of Dental Tri- bune International. Dental Tribune International Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany Tel.: +49 341 4 84 74 302 Fax: +49 341 4 84 74 173 Internet: www.dental-tribune.com E-mail: info@dental-tribune.com Regional Offices Asia Pacific Dental Tribune Asia Pacific Limited Room A, 20/F, Harvard Commercial Building, 111 Thomson Road, Wanchi, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 | Fax +8523113 6199 The Americas Dental Tribune America 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA Tel.: +1 212 244 7181 Fax: +1 212 224 7185 издава Dental Tribune България еоод софия 1421, жк „Лозенец“, ул. „Липа“ 2, ет. 1, ап. А тел./факс: +359 2/963 000 9 office@dental-tribune.net www.dental-tribune.net www.dental-tribune.com действителен собственик: Уляна винчева Предоставената информация е съгласно чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДП. Управител Уляна винчева отговорен редактор таня досева редактори д-р владимир Ашиков д-р Надежда Куюмджиева дизайн и предпечат Антоанета волева Превод д-р Надежда Куюмджиева д-р светослав Петков Коректор Галя Христова офис организатор Михаила иванова Автори в броя даниел Цимерман, таня досева, сали Маккензи, д-р Лари емът, ивоне Бах- ман, д-р Йошио Йахата, жанет ендерс, проф. даниел еделхоф, Йозеф Швайгер, д-р елица русева Печат: спектър Ад Българското издание на Dental Tribune е част от групата Dental Tribune International – международно издание на 20 езика, разпространявано в над 55 държави. съдържанието, преведено и публику- вано в този брой от Dental Tribune International, Германия, е с авторското право на Dental Tribune International GmbH. всички права запазени. Пуб- ликувано с разрешението на Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229, Лайпциг, Германия. възпроиз- веждането по какъвто и да било начин и на какъвто и да е език, изцяло или частично, без изричното писмено раз- решение на Dental Tribune International GmbH и Dental Tribune България еоод е абсолютно забранено. Dental Tribune е запазена марка на Dental Tribune International GmbH. редакцията не носи отговорност за съ- държанието на публикуваните реклами в броя. редАКЦиоННо съоБЩеНие Уважаеми читатели, в миналия брой на в-к „дентал трибюн” сме допус- нали техническа грешка, за която се извиняваме и пра- вим следното уточнение: в материала за годишнината на Български Зъболекарски съюз (стр. 12) погрешно сме отбелязали честването на 150-тата годишнина, вместо 105-тата. Честит юбилей на коле- гите отново. и нека БЗс вър- ви безоблачно към своята ре- ална 150-та годишнина! може да се обясни с факта, че International Dental Show е водещото изложение в целия международен дентален свят“, коментира оливер Kърт, из- пълнителен вицепрезидент на Koelnmesse GmbH, помолен да обобщи концепцията на изло- жението. „Никое друго съби- тие не е в състояние да пред- стави толкова много иновации и тенденции в такъв широк диапазон, едновременно в ши- рочина и дълбочина.“ според Кърт онлайн биз- нес услугите ще дадат въз- можност на посетителите на IDS и изложителите да се свържат един с друг преди началото на изданието през март. Продуктовият ката- лог също ще бъде обновен и представен с различен дизайн и подобрени опции за търсене. Благодарение на нарастваща- та популярност на мобилни- те услуги ще бъде разработе- но безплатно IDS приложение за iPhone, Blackberry и други операционни системи. д-р Мартин рикерт, председател на Асоциацията на немските дентални произ- водители, каза, че въпреки на- расналия брой на изложители- те в сферата на търговия- та IDS все още остава съби- тие, което събира заедно зъ- болекари, зъботехници и всич- ки други дентални професио- налисти, чийто приоритет е да поддържат и повишават нивото на оралното здраве и качеството на живот на па- циентите навсякъде по све- та. изследователите са по- казали, че стоматологията е увеличила потенциала си за ранна диагностика на орални и дори други болести, като диабет или рак. „Като произ- водители от денталната ин- дустрия, ние сме задължени да предоставяме на зъболека- рите и зъботехниците всич- ко необходимо за постигане- то на тази цел“, каза рикерт. тридесет и четвъртото издание на International Dental Show ще се състои в излож- бения център в Кьолн, Герма- ния, от 22 до 26 март. Наред с основната дентална излож- бена програма ще има и значи- телна специализирана, подкре- пена от производители, Нем- ската дентална асоциация и Асоциацията на гилдията на немските дентални техници. Билети на преференциални цени все още са налични на сайта на Koelnmesse:www.koelnmesse.de стр. 1 - IDS 2011: пореден рекорд за стоматологията TETRIC EVO CERAM 3бр шприци-180лв продажна цена 87лв 64,00 лв -30% TETRIC EVO CERAM 3бр шприци - 180лв 3бр шприци - 69лв 5бр шприци - 110лв 3бр шприци - 129лв 5бр шприци - 199лв VALUX PLUSFILTEK Z-250 TE-ECONOM комплект TETRIC EVO FLOW GRADIA DIRECT шприца SPECTRUM TPH3 шприца HERCULITE XRV шприца продажна цена 71лв 44,90 лв продажна цена 30лв 24,90 лв -25%-45% продажна цена 125лв 109,00 лв -15% продажна цена 57лв 47,90 лв -15% продажна цена 87лв 64,00 лв -30% продажна цена 64лв 34,90 лв -50% продажна цена 67лв 45,00 лв -35% продажна цена 67лв 58,00 лв -20% 119,00 лв PREMISE mini kit композит мини кит /3 шприци + адхезив + ец гел/ 83,00 лв IPS-EMPRESS DIRECT фотополимер, 1 шприца фотополимер комплект, 6 шпр.+адхезив+ец. гел SPECTRUM TPH3 279,00 лв TETRIC EVO CERAM 3бр шприци - 180лв 3бр шприци - 69лв 5бр шприци - 110лв 3бр шприци - 129лв 5бр шприци - 199лв VALUX PLUSFILTEK Z-250 TE-ECONOM комплект TETRIC EVO FLOW GRADIA DIRECT шприца SPECTRUM TPH3 шприца HERCULITE XRV шприца продажна цена 71лв 44,90 лв продажна цена 30лв 24,90 лв -25%-45% продажна цена 125лв 109,00 лв -15% продажна цена 57лв 47,90 лв -15% продажна цена 87лв 64,00 лв -30% продажна цена 64лв 34,90 лв -50% продажна цена 67лв 45,00 лв -35% продажна цена 67лв 58,00 лв -20% 119,00 лв PREMISE mini kit композит мини кит /3 шприци + адхезив + ец гел/ 83,00 лв IPS-EMPRESS DIRECT фотополимер, 1 шприца фотополимер комплект, 6 шпр.+адхезив+ец. гел SPECTRUM TPH3 279,00 лв 279,00 лв -10% продажна цена 99лв 83лв -20% IPS-EMPRESS DIRECT фотополимер, 1 шприца фотополимер комплект, 6 шпр.+адхезив+ец. гел SPECTRUM TPH3 гр. София, ул. "Нишава" 33, ап. 5, тел.: 02 954 97 25 гр. Пловдив 4000, бул. Пещерско шосе" №30 (Аптечно), ет. 6, тел.: 032 644 139 гр. Варна, ул. "Зора" 6, тел.: 052 30 68 13 Н а тазгодишното из- ложение IDS от Бъл- гария ще присъст- ват осем фирми, ангажирани в производство и предлагащи разнообразни продукти и ус- луги. Шест от тях ще бъдат представени на общ българ- ски щанд в зала 3.1: • „Микромотор” ООД – дентални юнити, работни маси за зъботехници, елек- тромотори, резервни час- ти за четкови и безчеткови микромотори; • „Найс” ООД – полирни ма- териали, диамантени борче- та, финирни системи, рота- ционни инструменти; • „Оптика Лазер” ООД – се- тове за дентална терапия, фотополимеризиращи лампи, адаптивни апекслокатори; • „Атлантис” ООД – високо- енергийни диодни лазери, лазер за терапия, терапевтичен ла- зер с екран за управление; • „Овирон електроникс” ООД – конструиране и про- изводство на индивидуални електронни модули, електри- чески микромотори за интег- риране към юнита, диагнос- тични апарати, интелигент- ни микромотори за хирургия и ендодонтия; • „ВОП” ООД – програмиру- ема вакуумна пещ с микроп- роцесор за дентални керамики DENTMASTER 80i с вакуумна помпа; програмируема вакуум- на пещ с микропроцесор за ден- тални керамики Ceramicmaster E1000 с вакуумна помпа; про- грамируема вакуумна пещ с микропроцесор за металокера- мика и чиста дентална кера- мика Ceramicmaster E10 с ва- куумна помпа; програмиру- ема вакуумна пещ с микроп- роцесор за металокерамика, чиста дентална керамика и прес-керамика Ceramicmaster Press с вакуумна помпа; про- грамируема пещ с микропро- цесор с предварителна термо- обработка и моделно леене на благородни сплави FIREMAGIC FM4 Plus; аспиратор за из- паренията към FIREMAGIC FM4 Plus; апарат с регулира- не на температурата за то- пене на восък, тип с вакуум- на помпа PVD-G22; моторизи- ран фрезоващ апарат; елек- тромагнитен загревател за восък; апарат за автоматич- но леене с вЧ топене, центро- бежно леене и охлаждаща сис- тема; програмируема пещ с микропроцесор за синтероване на циркониево-оксидна кера- мика ZIRCONMaster с полиме- ризиране под налягане и тем- пературен диапазон до 125°C. две български фирми ще се представят с индивидуални щандове на изложението: • „БГ ЛАЙТ” ООД (зала 11.3) - производител на апарати за фотополимеризация и апа- рати за избелване на зъби с търговска марка BLUEDENT. • „Токмет-ТК” ООД (зала 3.1) - производител на маши- ни с ЦПУ за стоматология, зъботехника и медицина. БългарСКОтО УчаСтие на IDS 2011 2 стр. 2/стр. 2