Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

България, 1612 София, бул. Акад. Иван Гешов 102 Тел. +359 2 859 10 24; Факс: +359 2 859 11 58; www.vitaldens.com ØÀÍÑ 1:10 TSIII - ÈÌÏËÀÍÒÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀ ÁÚÐÇÎ ÍÀÒÎÂÀÐÂÀÍÅ NEW ÑÏÅ×ÅËÈ KIA SPORTAGEКУПИ КУФАР С 35 ИМПЛАНТА TS III ИУЧАСТВАЙ В ТОМБОЛА ЗА KIA SPORTAGE. ПОБЪРЗАЙ, ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ КУФАРИ СА ОТНОВО САМО 10! ЗА ВСЕКИУЧАСТНИК Е ПРЕДВИДЕНА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА! СРОК: 1 МАЙ 2011 ÎÑÒÅÎÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÑÀÌÎ ÇÀ 6 ÑÅÄÌÈÖÈ