Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

НовиНи Специалисти спорят относно „ендодонтията с една пила“ Даниел Цимерман, DTI Е н д о д о н т с к и т е процедури, които изискват един ро- тационен инстру- мент, предизвик- ват противоречия сред спе- циалистите по цял свят. ендодонтистите обсъж- дат разпалено предимства- та и недостатъците на но- вата процедура по форуми- те в интернет. така наре- чените системи с единична пила и реципрочни движения започнаха да се разпростра- няват от няколко дентални производителя през послед- ните месеци. оригинално разработена от канадски и ливански уче- ни, ендодонтската концеп- ция с единична пила пропа- гандира използването при голямата част от канали- те само на една пила с ре- ципрочно движение, без нуж- дата от създаване на плавен път или начално инструмен- тиране. според производите- лите тази техника редуцира работното време и премахва кръстосаните инфекции при пациентите, проблем, свър- зан с използването на много последователности от пили. специалистите обаче не са толкова уверени в този подход. „тази днешна филосо- фия е равносилна на извърш- ването на мозъчна хирургия с чук и длето. всеки, който наистина вярва, че към типа анатомия на Хес може да се подходи с една ротационна пила, е заблуден“, заявява в ендодонтски форум специа- лист от сАЩ. „техниката изисква нов мотор, което ще отблъсне много зъболекари, които вече работят с конвенционални ротационни NiTi инструмен- ти“, коментира немски ин- тернет блогър. „въпросът е, че тази система трябва да предложи значителни пре- димства или ще бъде отхвър- лена от пазара въпреки кли- ничния й потенциал.“ в една скорошна статия в Dental Economics зъболекар и специалист по ендодонтия от Манхатън – д-р Бари Му- зикант, споделя, че техни- ката може да създаде нов стандарт в използването на ендодонтските инструмен- ти. „Здравият разум ни под- сказва, че еднократно използ- ване е рационализация, ком- пенсираща слабостите на ротационните NiTi инстру- менти.“ Повечето системи с единични пили и реципрочни движения вече са достъпни на основните пазари. Build the dental unit of your dreams АТТ - Антон Трифонов / ЕТ, София 1431, бул. „Св. Георги Софийски“ №1, Стоматологичен факултет - партер, тел.: +359 2 488 13 55; +359 885 167 884; +359 889 126 163, e-mail: att@mail.orbitel.bg, www.dentistry.dir.bg, www.planmeca.com Стартира глобална антикариес инициатива Проектът е в партньорство между DTI и FDI и ще бъде представен по време на 7-ата годишна среща на издателите в Кьолн С ветовната ден- тална федера- ция FDI стартира инициатива, свър- зана с резолюция- та на обединените нации за незаразните болести, целяща да промени настоящия мо- дел на възстановителен ден- тален подход към оралното здраве и да го превърне в пре- вантивна антикариес грижа. Амбицията на проекта е до 2020 година да се спрат про- гресът и появата на кари- ес чрез общи действия и гло- бално сътрудничество меж- ду практики, образователни центрове, изследвания, пуб- лично здраве, дентална ин- дустрия и международни ден- тални асоциации. Глобалната антикариес инициатива (GCI) ще бъде до- пълнена от още две начина- ния, свързани с оралния рак и превенцията на пародонтоло- гични заболявания. DTI беше избран като официален партньор за осъ- ществяването на инициати- вата, която ще се популя- ризира с помощта на Dental Tribune Study Club и мрежа- та на DTI. в близко сътруд- ничество с FDI Education Committee, Международната асоциация за дентални изслед- вания (IADR) и Международна- та асоциация на денталните педагози и асоциации (IFDEA) ще бъде разработена универ- сална трансферна кредит- на система за продължаващо обучение на специалисти. Под- робности за проекта и парт- ньорствата между DTI и FDI ще бъдат дискутирани по вре- ме на 7-ата Годишна среща на издателите в Кьолн. Откриват лекторска трибуна по време на IDS 2011 П о време на пред- стоящото из- ложение IDS в Кьолн Dental Tribune Study Club Symposia съвместно с ор- ганизаторите от Koelnmesse ще осигурят на изложители- те възможност да се отли- чат от тълпата. През все- ки един от петте дни на из- ложението водещ панел от специалисти ще представят експертни лекции по раз- лични теми от денталната практика. Мястото на лек- циите, познато също като Speakers Corner (трибуна на говорителите), ще бъде си- туирано в зала 3.1. Форумът е чудесен на- чин различните послания на специалистите да бъ- дат представени на сери- озни, мислещи напреднича- во зъболекари. Промоционал- ният пакет за участие се предлага от Dental Tribune International. За всички желаещи да присъстват участието е безплатно, като, за да оси- гурят максимална посе- щаемост, Dental Tribune International ще промоти- рат агресивно събитието. организаторите уточня- ват, че лекциите на учас- тниците ще бъдат запис- вани и архивирани като ви- деоматериали на сайта на Dental Tribune Study Club: www.DTStudyClub.com. всич- ки те ще могат да се гледат онлайн и след живото учас- тие. трибуната за изнасяне на лекции ще бъде на излож- бения етаж, осигурявайки максимална видимост. Най- добрите места се разпрода- ват бързо, така че екипът организатори призовава ин- тересуващите се да реаги- рат бързо и да направят ре- зервацията си навреме. 3 стр. 3/стр. 3