Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

НовиНи ОТКРИТО ПИСМО Н асочена към вете- раните от войни- те, военнопостра- далите и военно- инвалидите. На 25 юни 2010 година в столицата на Украйна, Киев, се проведе безпрецедентна по своята същност акция по зъб- на имплантация. 200 зъболекари, формиращи 50 имплантологични екипа, дой- доха от цяла Украйна, за да взе- мат участие в това мероприя- тие. в течение на един ден в базата на Централна военна болница в Киев бяха проведени 73 операции, при които бяха по- ставени 289 дентални имплан- та. За един ден 56 военни ве- терани на възраст от 70 до 93 години получиха възможност да се хранят нормално, да общу- ват и да се усмихват отново! в 30-те операционни заед- но с имплантолозите и техни- те екипи се трудиха и 22 анес- тезиологични екипа. с това начинание дентал- ната медицина показа своето истинско, хуманно лице. Цялата акция беше на- пълно благотворителна. стой- ността на лечението, кое- то всеки един пациент полу- чи, често надхвърля $10 000 и то беше извършено абсолютно безплатно благодарение на лю- безното съдействие на колеги- те имплантолози, държавните институции, лечебните заведе- ния и фирмите спонсори, пре- доставили имплантите и оста- налите консумативи. Печално е, но мога да твър- дя, че в основната си част на- шето българско общество не знае почти нищо за зъбната имплантация. само ние, зъболекарите, знаем как страдат хората, които са загубили своите ес- тествени зъби. само ние осъз- наваме, че не сме в състояние да направим пълноценни снема- еми протези, особено на напъл- но обеззъбени челюсти. само ние знаем, че никакви лепила не могат да върнат на човек, ползващ подвижни про- тези, усещането за истински зъби. Зъби, които не падат, с които може да се храни пълно- ценно и да се усмихва без при- теснение. това е възможно бла- годарение на лечебна методи- ка, внедрена преди повече от 40 години в развитите страни по света, която може да промени тази ситуацията. Но за съжаление не я проме- ня! една от причините е, че никой не иска да се заеме с раз- пространението на тази ин- формация – нито телевизия, нито радио, нито преса. всич- ки мислят, че това е рекламна задача и цел. Ако се разчита на чистата и популистка реклама, имплан- тацията ще бъде достояние единствено на финансово обез- печени хора с цел придобиване на „холивудска усмивка“. Проблемът е наистина се- риозен, тъй като много хора не осъзнават как страдат техни- те родители и сродници, полз- вайки подвижни протези, поне- Уважаеми читатели, до редакцията ни достигна отвореното писмо на д-р Петър дучев, имащо за цел да популяризира една хуманна благотворителна кауза, наречена „Качество за живот за нашите родители“. екипът ни вярва, че с общи усилия, с усмивка и желание за помощ можем да превърнем света, в който живеем, в много по-добро място. Представяме ви писмото на д-р дучев и искрено се присъединяваме към изло- женото в него. с радост даваме гласност на този апел на страниците на вестник „дентал трибюн“ и се надяваме да се включите и вие. от д-р Петър дучев, лекар По дентална медицина, собственик на сертифицирана клиника По имПлантология и художествена реставрация на зъби в гр. софия, член на американската академия По козметична стоматология международна акция на асоциациите по орална имплантология, свързана с безплатна зъбна имплантация, под наслов „Качество на живот за нашите родители“. София 1680, ул. "Смърч" 27, ет.1 тел. 02 958 1048, 958 1617, 0885 039823 www.mbconsult2000.com 4 стр. 4/стр. 4