Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

НовиНи же те рядко се оплакват. осъзнавайки всичко това ние, група български импланто- лози, решихме да се присъеди- ним към Международната ак- ция „Качество на живот за на- шите родители“! тази акция цели безплатно поставяне на зъбни импланти и фиксирани (неподвижни) зъби върху тях на ветераните от войните на България, на воен- нопострадалите и военноинва- лидите. всички сме свикнали да ми- слим, че помощта за тези со- циално незащитени хора е ра- бота на държавата. Но какво се случва, когато държавата по една или друга причина не може да се справи? справедливо ли е да оставим тези хора сами с тъгата им и с усещането, че всички са ги забравили? дори най-развитите евро- пейски държави (например Гер- мания) предлагат като социал- на програма за беззъби пациен- ти поставяне на два импланта и подвижна протеза върху тях. Ние, имплантолозите, участващи в тази акция, реши- хме да поставим и да поддър- жаме един значително по-ви- сок стандарт, а именно – по- ставяне на 4 зъбни импланта и фиксирана конструкция (мост) върху тях. Какво предвижда акцията по отношениe на медицински- те стандарти? На всички пациенти се пра- вят ортопантомография (па- норамна снимка на горна и до- лна челюст), кръвен лаборато- рен минимум от изследвания, еКГ и консултация с кардиолог или терапевт интернист. Па- циентите пренощуват в болни- ца, под лекарско наблюдение в нощта след операцията. всички пациенти трябва да са на възраст между 65–70 години, с пълна липса на зъби от долна или горна челюст (или с налични зъби, подлежащи на екстракция – вадене). имплантологичните екипи ще следват един и същи про- токол: 4 импланта в ментал- ното пространство на долна челюст или в междусинусно- то пространство на горна че- люст. Абатмънти (изкуствени пънчета) за имедиатно нато- варване и временни неподвиж- ни мостове. Неподвижните мо- стове се изготвят от екипа, провел имплантацията и про- визорното натоварване, и са безплатни за пациента. обръщам се към всички же- лаещи да подкрепят акцията: Присъединете се към тази кауза и защитете ху- манизма в нашата профе- сия! всички дентални имплан- толози и протезисти, лека- ри, дентални асистенти, тър- говци и представители на им- плантни системи, зъботехни- чески, образни и диагностич- ни лаборатории, търговци на медицински и хирургични кон- сумативи, които искат да се присъединят, са добре дошли! Надявам се, акцията ще бъде чута и подкрепена от Ми- нистерството на здравеопаз- ването, Министерството на отбраната, лекари доброволци, компании – производители на зъбни импланти. Първата българска акция е насрочена за датата 9 май 2011 г. дотогава акцията ще е станала вече международна (на 1 март 2011 г. тя стартира във варшава, Полша). в акцията „Качество на живот за нашите родители“ през 2012 г. готовност за учас- тие са заявили Москва, Киев, тел Авив, Берлин, Кишинев, ташкент, софия. Планира се чрез телема- ратон, излъчван по CNN, цели- ят свят да стане свидетел на емоциите на тези хора, получи- ли надежда за ново качество на живот. това практически е един- ственият начин да се окаже реална медицинска помощ на хора, които в други условия няма как да я получат. това е действителен спо- соб без аналог за популяризира- не на методиката на дентал- ната имплантация. това е възможност за об- щуване с колеги извън граници- те на собствените ни практи- ки и участие в мащабен проект заедно с други медицински спе- циалисти. Готови сме да предос- тавим цялата информа- ция за участие на: тел: +359 878/ 40 36 95 и e-mail: petar_ duchev@yahoo.com д-р Петър дучев координатор на акция „Ка- чество на живот за нашите родители“ с подкрепата на Българската асоциация по дентална им- плантология СБЗ определи Зъболекар на 2011 таня ДОСева Новите лица на рекламата „арт трибюн” пое международната PR кампания на „София Дентал мийтинг 2011” Е кипът на „софия дентал Мийтинг“ (сдМ) има нов партньор в ли- цето на реклам- на агенция „Арт трибюн“* – студио за идеи. тазгодиш- ното издание на най-голя- мото събитие в денталния бранш повери международна- та си PR кампания на млада- та агенция. сред общите цели, които партньорите си поставиха, са превръщането на годишна- та среща в още по-атрактив- но събитие със свежи концеп- ции, осъществяване на нови професионални партньорства и разрастване на мрежата от контакти в цял свят. „софия дентал Мийтинг 2011“ ще се проведе в дните 29 септември–2 октомври, а акцентите отново са върху богатата лекционна програ- ма, стриктната организа- ция и множеството възмож- ности за контакти с гости- те от другите държави. до този момент сред партньорите на сдМ са Greater New York Dental Meeting, AEEDC Dubai, Global Institute for Dental Education (gIDE), както и голямото международно издателство Quintessence Publishing. всич- ки те са заявили желание и готовност да популяризират и да подкрепят авторитет- ното събитие в България. в момента текат пре- говори за глобално медийно партньорство и с междуна- родната издателска група Dental Tribune International. *Студио за идеи „Арт Трибюн“ е най-новият проект в портфолио- то на „Дентал Трибюн България“. Амбициозният екип предлага на клиентите си услуги, сред които са графичен дизайн и копирайт, рекламни материали, организира- не на събития, цялостно рекламно обслужване. D-r Presiyan Krastev leads a small team focused on bone regenera- tion for the purpose of aesthetic oral implantology and periodontolo- gy. What the company strives for is perfection in oral rehabilitation. The company is looking to hire an ambitious and highly motivated person to join the team as a DENTIST. The successful applicants should have: - Enthusiasm and team work attitude; - University degree in Dentistry and professional interest in aesthetic dentistry; - Previous experience in this filed is not obligatory but highly desirable as well as all kind of specialized training; The company offers excellent opportunities for professional develop- ment and career growth; continuous coaching and training; competitive remuneration package. If you are challenged to foster your career in aesthetic dentistry, period- ontology and implantology, prepare a detailed CV, photo and a motiva- tion letter, copies of diplomas and portfolio of clinical cases / will be ap- preciated/, specify contact details and send documents to: contact@krastev.info. The approved candidates will be invited to an interview. All applications will be treated as strictly confidential. Deadline for applications: 30.03.2011 Implantology and perIodontology d-r Krastev Н а 9 февруари, деня на света Аполония – по- кровителка на зъболекарите и страдащите от зъбни бол- ки, за 12-и път бе връчена престижната ежегодна на- града „Зъболекар на година- та“. Неин носител стана д-р ивайло симеонов, а поздрав- ления и статуетка той по- лучи от д-р Мария джоро- ва, председател на сдруже- нието на българските зъбо- лекари. „Наградата е изклю- чително ценна, защото носи- телят й всяка година се из- бира от гилдията“, коменти- ра още тя по време на орга- низираната пресконференция в БтА. д-р ивайло симеонов е роден през 1972 г. През 1997 г. завършва висшето си обра- зование в стоматологичния факултет на Медицинска академия в софия. от 2007 г. има самостоятелна практи- ка. д-р симеонов е бил член на Управителния съвет на БАои (Българска асоциация по орална имплантология). На второ място в таз- годишната класация е елена василева от гр. девин, а на трето са двама зъболекари – Пламен Бързашки от смо- лян и светлана василева–Му- рат от софия. в пресконфе- ренцията участваха и члено- вете на Управителния съвет на сдружението д-р светла- на василева–Мурат и д-р Ге- орги Коновски. Зъболекарите от сдруже- нието призоваха общество- то да бъде по-активно и да изисква информация от дър- жавата, абдикирала от гри- жата за денталното здраве на нацията. „от около 7500 зъболека- ри в страната по-малко от 3000 работят с НЗоК“, при- зна д-р джорова. Причина- та, която изтъкнаха учас- тниците в пресконференци- ята, е, че зъболекарите не искат да лъжат пациенти- те си, че държавата покрива някаква част от лечението им. Годишният пакет за зъ- болечение, който се пада на здравно осигурен българин, на практика не стига за нищо. „държавата се грижи само за обеззъбяването на хората, а не за зъболечение- то им, редно е да се отпус- кат повече пари за профи- лактика“, обясни д-р свет- лана спасова–Мурат. Д-р Ивайло Симеонов е новият носител на приза 5 стр. 5/стр. 5