Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

МеНиджМъНт Н ай-доброто нещо на започващата година е множе- ството нови въз- можности, които предлага. тя е шанс за създа- ване на нова умствена нагла- са и подходящ случай за обно- вяване на обещанието ви да направите най-доброто за ка- риерата, връзките, силите, екипа и практиката си. Няма по-добър момент да се запи- тате какво ще направите, за да превърнете 2011-а в най-до- брата година? Аз имам някол- ко предложения за вас, които биха могли да ви помогнат да създадете най-успешната си година в стоматологията. # 10: аКО мОжете Да гО виДи- те, мОжете Да гО СъзДаДете това се нарича визуализа- ция и поставяне на цели. от гледна точка на растежа и успеха на вашата практика, както и на личната ви про- фесионална удовлетвореност нека ви попитам – къде ис- кате да бъдете след една го- дина? споделете това с це- лия си екип и ги въвлечете в съставянето на план, за да сте сигурни, че всички за- едно вървите в една посока, а именно – успех на цялата практика. През предстоящи- те седмици и месеци вие и екипът ви би трябвало да ра- ботите по няколко направле- ния, включващи: • подобряване на комуника- тивните умения и установя- ване на диалог; • създаване на спокоен и от- крит форум за екипа, където ще могат да оценяват и дис- кутират силните и слабите си страни; • ясно фиксиране на работ- ната позиция и отговорно- стите за всеки един член на екипа; • определяне на индивидуал- ни роли в групата и разбира- не как точно всеки един до- принася за целите на прак- тиките; • развиване на специфични екипни процеси, като взима- не на решения и овладяване на конфликтите; • подобряване на стратеги- ите за решаване на пробле- ми; • създаване на култура на отговорност. Като допълнение, на- срочвайте двучасова среща за екипа всеки месец, за да определите точно целите и стратегията за успех на практиката за годината. # 9: Превърнете неяСните и аБСтраКтни Цели в КОнКретни заДачи С различен ПриОритет за вСеКи еДин чОвеК ПерСОналнО Например определете при- оритетите на бизнес еки- па си. Конкретизирайте как- ви са задачите и отговорно- стите на всеки един, как да се постигнат целите и как се вписват те в по-голямата картина за развитие на ком- панията. # 8: ОтвОрете ширОКО Каналите за КОмУниКаЦия обратна връзка, празнен- ства, решаване на групови проблеми и неприятности, всички те включват посто- янно течаща конструктивна комуникация. и това е пове- че от това да държите всич- ки информирани. Културата на отговорност се базира на отворената комуникация, в центъра на която стои кул- турата на уважение и дове- рие. окуражавайте екипа си да споделя постоянно кон- структивните си предложе- ния, нововъведения, прозре- ния и гледни точки, целящи придвижването на практика- та напред и нагоре. # 7: Давайте личен Пример на еКиПа Си обръщайте специално вни- мание на ежедневните си действия и решения, за да сте сигурни, че са в синхрон с ценностите и приоритети- те на практиката. Не очак- вайте от екипа си да ви след- ва, ако самият вие не живе- ете според изповядваните принципи и не държите съ- щия стандарт на поведение, който изисквате от него. # 6: Отрежете изСъхналите КлОни и Се наСлажДавайте на глаДКО Плаване справете се хората от еки- па, създаващи проблеми. те са тези, които вие и звезди- те в отбора ви сте носили на гърба си твърде дълго и за това сте платили твър- де скъпо. Много малко са по-демо- рализиращите неща за най- добрите служители от това шефът да обръща глава на- страна, когато един или по- вече души от персонала по- стоянно пренебрегват поли- тиката на офиса, вършат некачествено работата си, създават конфликти, измис- лят извинение след извине- ние за закъсненията си, бо- лестта си и причините, по- ради които не са си свърши- ли работата. тези безполезни работни- ци, които всички други се на- лага да търпят, получават същото възнаграждение, съ- щите почивки и същите по- ощрения като топработни- ците в екипа ви. разбираемо, вашият та- лантлив работен състав няма да толерира това твър- де дълго. Както винс Ломбар- ди каза веднъж: „Няма нищо по-несправедливо от равнос- тойното отношение към не- равностойните хора.“ иска- те отбор от съмишленици, ентусиазирани да помогнат на вас и практиката ви тя да достигне върха тази годи- на, а не индивиди, саботира- щи усилията ви. след това погледнете по- внимателно цифрите в прак- тиката си, като започнете от поставянето на реалис- тична финансова цел. да ка- жем, че искате да достигне- те $700 000 за клинична про- дукция. това означава $14 583 седмично (като извадим 4 седмици за почивки). работа по 40 часа на седмица означа- ва, че ще трябва да печелите около $364 на час. Ако иска- те да работите по-малко ча- сове, продукцията ви за час трябва да се покачи. след- вайте стъпките по-долу, за да постигнете целта си. # 5: СъзДайте яСен План на ДейСтвие за ПрОДУКЦията Фиксирайте ежедневни цели и график, с който те да бъ- дат постигани. Уверете се, че координаторът на графи- ка ви напълно разбира кол- ко точно време е нужно за всяка една процедура. Ще ос- танете удивени колко мно- го бизнес служители просто трябва да налучкват броя на елементите, необходи- ми за завършването на да- дена процедура. Направете план за лечение на пациен- ти, който включва всичко нужно: необходимите пре- гледи, финансовите параме- три, времето за една проце- дура и всички възможности за лечение. Назначете коор- динатор по случаите, който ще е отговорен за предста- вянето на конкретния план на лечение пред пациентите и от когото ще се очаква да осигури поне 85% от съгла- сието на пациента. • Планирайте прекъсваща пародонтална терапевтична програма. • Предлагайте клиентски ус- луги на високо ниво, така че да окуражите пациентите да ви препоръчат на прияте- лите и семействата си. • водете всеки месец годи- шен писмен анализ на прак- тиката и го сравнявайте със същия период от изминала- та година. сега обмислете какво трябва да се случва в мани- пулационната зала, което ви отвежда до препоръка # 4. Топ 10 тайни на успеха през 2011 г.Сали маККензи Protemp™ 4: той е нов, той е здрав, той е красив! Временните корони и мостове са в постоянна битка – срещу злосторници като бонбони, ядки и други твърди храни. Вземете мерки добрите да победят! Следващото поколение Protemp™ 4 ще ви помогне в тази мисия. Уникалният нано-пълнител на 3M ESPE прави Protemp™ 4 висококачествено решение за временни възстановявания - не само по отношение на здравината: • Изключителна здравина на временните възстановявания поради високата устойчивост на счупване и абразивност - също и при дълготрайни временни възстановявания • Естетика и удобство за пациента поради гладката си повърхност, естествен блясък и флуоросцентност, стабилност на цвета. Лесно отстраняване на плаката и последващо гингивално здраве. • Лесна и удобна работа тъй като има осезаемо по-тънък повърхностно зацапан слой и блясъкът се получава дори без полиране или гланциране. Материалът Protemp 4 за временни възстановявания – Вашето разрешително за още по-качествена работа. За подробна информация относно препоръчвани индикации потърсете Вашия търговски представител или посетете www.3mespe.com. 3MESPEAG•1766София•България•innovation.bg@mmm.com•www.3mespe.com 3M,ESPEиProtempсaтърговскимаркина3Mили3MESPEAG.©3M2008.Всичкиправазапазени. Protemp™ 4 Материал за временни възстановявания Изключително здрав,Изключително здрав,Изключително здрав, блестибез да се полира 6 стр. 6/стр. 6