Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

К огато правя предсказания за предстоящата година, се изпра- вям пред проти- воречащи си факти. от една страна, искам да съм точен, но това обикновено означава да правя предвиждания, кои- то са толкова очевидни, че ще са скучни и безполезни. Ако правя вълнуващи предска- зания на ръба, те по-вероят- но ще са грешни. Някои от хо- рата всъщност търсят мал- ко мъдрост от бъдещето, за да им помогне да вземат пра- вилни решения какво да купу- ват и как да планират пред- стоящата си година. Моето решение – следва- щите 5 предсказания, за кои- то гарантирам с абсолютна сигурност, че ще се случат. в същото време знам, че ако стигнете до посланието във всяко едно от тях, ще напра- вите по-добър избор за бъде- щето си. 1. Някои стоматолози ще отложат закупуването на дигитални радиографи, за- щото все още чакат цените да паднат. те вече са стана- ли свидетели на падането на цените на потребителската техника и увереността им, че същото ще се случи със специализираната дентална техника, също расте. те про- дължават да поддържат сво- ята вяра въпреки факта, че цените на дигиталните ра- диографи изобщо не са падна- ли, дори леко са се вдигнали в изминалите няколко години. 2. Много стоматолози ще инсталират ъпгрейд на мениджърската си система, ще добавят нови членове към екипа си, но няма да се зани- мават с организиране и пла- щане на обученията им. все пак са имали еднодневно обу- чение, когато се пуснали сис- темата преди 10 години. 3. Зъболекарите ще запо- чнат работа едновременно с хартиена и електронна сис- тема. те ще използват ком- пютър за графиците си, за да проследяват плащанията си и да съставят някои пла- нове на лечение, но все още ще пишат бележки на паци- ентите си и ще изпращат напомнящи картички, защо- то... ами, просто защото. 4. Производителите на високотехнологични дентал- ни системи, като дигитални радиографи и дигитални сис- теми за импресии, ще про- дължават да създават про- дукция във формат, който не може да бъде използван с ни- коя друга система. те ще на- стояват за това за доброто на стоматолозите. 5. Зъболекарите ще избягват да стартират уебсайт за практиката си. те лично из- ползват мрежата всеки ден, за да пращат мейли, прове- ряват за новини, за да наме- рят указания за нещо и да купуват разни работи. въ- преки това те не вярват, че пациентите им използват интернет толкова много. МеНиджМъНт Представител за България "Диагонал" ООД тел./факс: +359 52 626 996 office@diagonal-bg.com КачествоинадеждностзаВас! # 4: ПаЦиентът има нУжДа, От КаКвОтО има нУжДа ПаЦиентът, Без значение От ОБСтОятелСтвата Продължавайте да диагно- стицирате нуждите и жела- нията на пациентите според философията на практиката си, а не според услугите, кои- то те могат да си позволят. Представяйте лечебни пла- нове, които показват на па- циентите, че им разкрива- те опции както за момент- ните им спешни нужди и же- лания, така и тези в дълго- срочен план. Като допълне- ние на препоръчаното лече- ние, съобразено едновремен- но с желанията и нуждите на пациента, продължете да го образовате. Подчертаване- то на важността на доброто орално здраве и влиянието му върху цялостното здравослов- но състояние никога не е било по-важно. # 3: КОнтрОлирайте и ОЦенявайте инДивиДУалните Сфери в еКиПа, ПрОУчвайте ДОКлаДите От ПраКтиКата редовно преглеждайте клю- чови доклади, включващи по- стъпилите сметки и неиз- платените осигуровки, за да контролирате с колко точ- но пари разполага практика- та ви. Като допълнение, из- ползвайки докладите на про- дукцията си, обръщайте вни- мание на детайлите от нея, потока от нови пациенти и задържането на пациенти. освен това проверете в детайли вашия оборот, но- вопостъпилите пациенти и задържаните в практика- та пациенти, когато използ- вате доклада за приходите. в зависимост от софтуера, който използвате, този до- клад може да се нарича още анализ на практиката или продуктивността на докто- ра. той много ще ви помог- не, за да следите индивиду- алната дейност на всеки зъ- болекар и хигиенист. важно е да се проверят тези стой- ности, за да се определи про- дуктивността на лицата. Някои софтуерни системи позволяват да се направи и прогноза за продукцията, ко- ето е отлично, за определя- не на „бавни“ периоди и раз- работването на план за про- тиводействие. Като наблю- давате всяка област и об- съждате резултатите, еки- път по-добре ще разбере въз- действието на една система върху друга и върху цялост- ния успех на практиката. така е по-малко вероятно те да стоят и гледат проблеми- те отстрани с манталите- та „това не е моя работа“. # 2: СлеДете внимателнО разхОДите стандартите на индустри- ята за режийни разноски са 55% от приходите. Ако в мо- мента държите 60-65%, сте добре с възможностите си. Ако обаче процентът е зави- шен, вземете мерки. Някои практики съобщават за ре- жийни разноски около 85%. те правят чисти 15 цента на всеки долар! Първата стъпка за контролиране на разходи- те е да установите следни- те бюджетни цели: • дентални консумативи: 5% • офис консумативи: 2% • наем: 5% • лаборатория: 10% • заплати: 20% • данъци/осигуровки върху заплатите: 3% • други: повече от 10% # 1: Превърнете тази гОДина в най-ДОБрата инвестирайте в успеха си. обмислете и вариант да ра- ботите с мениджър консул- тант. Познавам поне една консултантска фирма, по- могнала на дентални прак- тики да постигнат значи- телен финансов ръст посред- ством рецесията, включи- телно големи печалби от съ- бирания на задължения, за- почнати нови случаи, паро- донтология и задържане на пациентите в практиката. Подгответе домашното си и изберете този, който е с доказан успех. Сали Маккензи е из- пълнителен директор на McKenzie Management – компания, която се за- нимава с мениджърски решения с доказан ус- пех за денталните прак- тики навсякъде по све- та. тя е още и редактор на The Dentist’s Network Newsletter в сайта www. the dentists network.net; електронния бюлетин e- Management Newsletter от www.mckenziemgmt.com; и списание The New Dentist™, www.thenewdentist.net. За контакти: тел: (877) 777-6151, е-mail: sallymck@ mckenziemgmt.com информация за автора: Ако искате да работите по-малко часове, продуктивността ви за час трябва да се повиши. 5 дентални технологични предсказания за 2011 г. Д-р лари емът Д-р Лари Емът е водещ специалист по дентални високи тех- нологии и един от най-забавните лектори в стоматологич- ния бранш. Той е още писател и консултант. Д-р Емът е сред първенците в онлайн публикуването със собствения си блог EmmottonTechnology.com. Повече за неговите образователни програми по високите технологии, справочници и други услуги потърсете на (602) 791-7071 или посетете drlarryemmott.com. 7 стр. 7/стр. 7