Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ЛюБоПитНо CM61-SL CM30-2 ДЕНТАЛНИ ЮНИТИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИКРОМОТОРИ МИКРОМОТОР ООД ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР 1784 София, бул. Цариградско шосе 133 БИЦ-ИЗОТ, ет. 5, офис529 Тел. (02) 971 83 36, тeл./факс (02) 971 85 02 GSM (+359) 888 72 99 35 e-mail: micromotor@tea.bg; www.micromotor-bg.com - с LED светлина - скорост на въртене 500 ÷ 40 000min-1 - max въртящ момент 3,3 Ncm - тегло - 84 g, L - 45.8 mm - гаранция 2 години CM61-SL най-лек сред мощните IDS - Кьолн 22-26.03.2011 зала 3.1, щанд H060/Y069 М етод, използ- ван в разви- ващите се страни, за възстановява- не на зъбни кавитации може да се окаже сериозна алтер- натива на конвенционалните зъбни възстановявания, съоб- щават учени от Йоханесбург в южна Африка. При систе- матичен преглед на клинични изследвания в Китай и сред- ния изток те установили, че успеваемостта на възстано- вяванията с използването на атравматично възстанови- телно лечение (АвЛ) е сравни- ма с амалгамените обтура- ции и до известна степен по- голяма. разработено в Африка в средата на 80-те, АвЛ пред- ставлява клинична процеду- ра, основаваща се на отстра- няването на кариозен емайл и дентин само с помощта на ръчни инструменти и на въз- становяването на зъбите с адхезивен обтуровъчен мате- риал, като глас-йономер. Ме- тодът е безболезнен и изис- ква минимална кавитетна препарация, като в същото време се запазват здравите зъбни тъкани. световната здравна ор- ганизация (сЗо) понастоя- щем препоръчва АвЛ за при- лагане в региони с ограниче- ни ресурси, при по-възрастни пациенти и при хората със специални нужди в индустри- ализираните страни. в новия доклад изследо- ватели от Университета на Уитуотърсренд в Йоха- несбург направили сравнение между 27 бази данни за въз- становявания с АвЛ и амал- гамени обтурации при кави- тети клас I, II и V на млечни и постоянни зъби от клини- ки в Кувейт, сирия и Китай. според доклада при повечето от тях не се установили раз- лики в степените на успева- емост на АвЛ и на амалгаме- ните възстановявания. Нещо повече, четири сравнения ус- тановили по-добри резулта- ти при използването на АвЛ. „Нашият доклад предлага най-добрите доказателства, които ни дават клинични- те резултати“, казва д-р с. Микенаутч от Университе- та на Уитуотърсренд, ав- тор на доклада. „Чрез използ- ването на систематична ли- тература и проверяването на отпратките при пет го- леми бази данни ние можа- хме да проследим всички са- мостоятелни контролни из- следвания, провеждани по цял свят.“ според представители на сЗо разпространението на кариеса в повечето развива- щи се страни все още е ви- соко въпреки профилактични- те средства, като флуорира- нето на водата, и подобрено- то дентално обучение в учи- лищата. Еднакво успешни възстановявания без изборване и амалгама ивОне Бахман, DTI Анестезията с N2 O е по-вероятно да отключва сърдечни удари Даниел Цимерман, DTI А нестезията с азо- тен оксид може да увеличи вероят- ността от полу- чаването на сър- дечни удари след хирургич- ни интервенции, твърди из- следване от Австралия. При разглеждане на рисковите фактори за кардиоваскулар- ни инциденти в дългосрочен план екип от Кралската бол- ница на Мелбърн установил, че въвеждането на азотен оксид, с популярното назва- ние райски газ, има връзка с инфаркта на миокарда. данните могат да алар- мират зъболекарите по цял свят, които все още използ- ват анестетиците с азотен оксид за дентални интервен- ции, включително и за прос- ти процедури като екстра- хирането на зъб. според про- учването три пъти пове- че пациенти от групата из- следвани, починали след 30 дни, са получили анестетик азотен оксид. изследването включвало над 2000 пациен- ти, преминали през несърдеч- ни хирургични интервенции в Австралия и Китай между 2003 и 2004 г. Контролно изследване след три години обаче пока- зало, че азотният оксид не е увеличил нито риска от ле- тален изход, нито от полу- чаването на сърдечен удар сред пациентите, които са били анестезирани с него. Значими фактори за смър- тта са били напреднала- та възраст, мъжкият пол, коремната хирургия и под- държането с пропофол. ос- вен това единственият съ- ществен фактор за сърдеч- ните удари била напреднала- та възраст. твърди се, че азотният оксид увеличава концентраци- ята на плазмения хомоцисте- ин в човешката кръв. там той индуцира окислителния потенциал и увеличава риска от дестабилизиране на пла- ките в коронарните арте- рии, които могат да се осво- бодят и да блокират поддър- жащи живота кръвоносни съ- дове. По-ранни изследвания установили, че дългогодишно- то професионално излагане на азотен оксид сред медицин- ските и денталните професи- оналисти се асоциира със ско- ваност, трудности в концен- трацията, парестезии и на- рушения в равновесието. Алтернативното седира- не при дентални интервенции включва анестетици като ли- докаин, артикаин или 8 стр. 8/стр. 8