Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ЛюБоПитНо Ц елите на корено- вата канална пре- парация са да се отстранят ця- лата пулпна тъ- кан, бактериите и техните странични продукти, както и да се създаде достатъчно канално пространство за де- зинфекциране и триизмерно запълване. За правилно пре- париране са въвеждани мно- го техники, една от които е техниката на балансира- ната сила. тази техника из- ползва ръчни пили с редува- щи се движения по и обратно на часовниковата стрелка в опит да се сведе до минимум каналното транспортиране и да се намали степента на напрежението, създаващо се в пилите по време на използ- ването им. Наскоро в съответствие с философията на балансира- ната сила беше препоръчана нова техника за препарира- не на каналите с използване- то на ротационни NiTi пили и реципрочно движение. Пре- дишни изследвания са показа- ли, че NiTi пилите, използва- ни с ротационни движения, могат да редуцират значи- телно работното време, пре- инструментирането, екст- рудирането през апекса на отпилки и фрактурирането на пилите в сравнение с кон- венционалното постъпател- но ротиране. Чрез използването на асиметрично реципрочно движение се твърди, че тех- никата придобива свойство- то на центричност в кана- ла при обработването на ко- реновите канали заедно с ре- дуциране на напреженията от усукване и умора, особено в извити канали. това може да помогне на клиницистите да препарират цялата ка- нална система само с една пила. освен това предлагана- та техника очевидно не из- исква плавен път и е свърза- на с по-малък риск от кръс- тосани инфекции. Както се показва от мно- го изследвания, фрактурира- нето на NiTi пилите си оста- ва основен предмет на при- теснения. счупванията на такива пили при клинично използване възникват в два случая – при умора и усуква- не. Умората е резултат от повтарящи се компресиране и напрежение върху пилите, особено в извити канали, до- като неуспехите вследствие усукване възникват, когато върхът на пилата се огъне, а останалата част от пила- та продължи да се ротира. При клинични условия тези два проблема се повлияват един друг. Честотата на счупвани- ята на NiTi пилите се док- ладва да е по-ниска при ре- ципрочно движение, откол- кото при постъпателно ро- тиране. с новата предла- гана техника пилата чес- то се блокира от дентин в своя връх, но завъртане- то обратно на часовникова- та стрелка незабавно я от- блокира, което има за резул- тат редуциране на деформа- цията и фрактуриранията вследствие усукване. Като клиницисти ние трябва да взимаме предвид и да обмисляме предимства- та и недостатъците на вся- ка нова техника. Нещо по- вече, задължително е посто- янно да търсим по-добри ле- чебни стратегии за редуци- ране на различните риско- ве. Предлаганата нова сис- тема с използване на една пила претендира да е обеща- ващ метод, но все още малко изследвания демонстрират ефективността на тази техника. Затова са необхо- дими допълнителни изслед- вания и обсъждания на сис- темата. Реципрочното движение в ендодонтията: обещаващ метод Д-р йОшиО йахата, яПОния информация за автора: д-р Йошио Йахата рабо- ти към болницата на то- кийския медицински и ден- тален университет в Япо- ния. той може да бъде на- мерен на y.yahata.endo@ tmd.ac.jp. „Фрактурирането на NiTi пилите си остава основен предмет на притеснения.“ Промоция №1/2011 System B, производител: SybronEndo цена: 2 650.00 лв. Апарат за вертикална кондензация при ендодонтско лечение, осигуряващ: - превъзходно апикално запечатване - регулиране на температурата от 0 до 600 градуса - регулиране на мощността на загряване на плъгерите - удобна ръкохватка до изчерпване на количествата София 1680, ул. "Смърч" 27, ет.1 тел. 02 958 1048, 958 1617, 0885 039823 www.mbconsult2000.com комплект топлинни плъгери на Бюкенън Най-леките бинокуляри (54 грама) удобни, многофункционални Галилееви лупи с увеличение: х2.5. бинокулярни очила GEM LOUPE, SybronEndo +получавате 2 подаръка „Този мотор е булдозерът в ендодонтията и никога няма да ви подведе!” проф. Филип Слейман - Апаратът работи с ендодонтски анконечници 18:1 и 16:1. - моторът работи и с наконечник 1:1. - възможност за избиране на скорост и торг - функция „освобождаване на пилата при заклиняване” - работи с всички видове машинни NiTi пили до изчерпване на количествата TCM ENDO III, производител: SybronEndo цена: 1 970.00 лв. наконечник 18:1 и наконечник 1:1 +получавате 2 подаръка 9 стр. 9/стр. 9